Công văn Số: 202/SGDĐT-TCCB&CTTT V/v: Thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ năm 2020 ngày 03 tháng 02 năm 2020