Hội đồng thi đua khen thưởng làm việc: bình xét thi đua cuối năm học 2017-2018.

Đ/c Hiệu trưởng chủ tọa cuộc họp bình xét thi đua cuối năm học 2017-2018.

- Vào lúc 15h chiều ngày 24/05/2018, Hộ đồng thi đua khen thưởng bắt đầu làm việc. Đồng chí Phan Văn Tuấn Bí thư đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng triển khai nội dung làm việc, nêu một số yêu cầu: Công tác thi đua khen thưởng cần tạo được sự công bằng, tích cực, khuyến khích được những cống hiến của cán bộ viên chức nhà trường trong năm học. Rất nhiều tiêu chí bình xét thi đua đã được Hội đồng xem xét, áp dụng để tìm được những đồng chí xứng đáng nhất và sẽ tuyên dương khen thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học 2017-2018.