Ảnh lưu niệm lớp 12B niên khóa 2000-2003 chụp cùng Ban Giám hiệu Nhà trường.